Versie 4.1 | november 2020

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Hier vind je de algemene voorwaarden zoals gelden voor de diensten van Procademy B.V. Wij leveren een platform via software-as-a-service. Je kunt ons vinden in Hilversum aan de Hoge Naarderweg 7 G (1217 AB). Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76590186.

In de bijlage vind je ook de verwerkersovereenkomst. De specificatie van persoonsgegevens en betrokkenen is op aanvraag in te zien. De afspraken in deze bijlagen zijn van toepassing wanneer er in het kader van jouw overeenkomst met Procademy B.V. persoonsgegevens verwerkt worden.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in de Algemene Voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1. Account: het persoonlijke account van Afnemer (dan wel van diens personeel) of diens Eindgebruikers, waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.
1.2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Procademy de Overeenkomst sluit.
1.3. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden inclusief bijlagen.
1.4. Dienst(en): de diensten op het gebied van E-learning en levering van software-as-a-service en Opleidingscontent, zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.5. Eindgebruikers: de natuurlijke personen, zijnde personeel van Afnemer of Afnemers klanten, die middels hun Account gebruik maken van de E-learning modules en/of opleidingen.
1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.7. Kantooruren: de tijd van 9.00 tot 18.00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Procademy vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
1.8. Materialen: alle Opleidingscontent, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, (vacature)teksten, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, audio, video, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
1.9. Offerte: een Schriftelijk aanbod van Procademy, op basis waarvan de Overeenkomst tot stand kan komen.
1.10. Opleidingscontent: de in de Dienst opgenomen en door Procademy ter beschikking gestelde, dan wel middels de Dienst door Afnemer ontwikkelde, opleidingscontent zoals (delen van) E-learning modules en/of opleidingen, waaronder tevens wordt verstaan alle daarin opgenomen lesstof, opdrachten, toetsen, examens, presentaties en andere relevante Materialen.
1.11. Overeenkomst: overeenkomst tussen Procademy en Afnemer op grond waarvan Procademy de Dienst zal (doen) leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.12. Partij(en): Procademy en Afnemer tezamen of afzonderlijk.
1.13. Platform: de voor de levering van de Dienst ingezette software(-as-a-service), zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.14. Procademy: Procademy B.V., gevestigd aan de Hoge Naarderweg 7 G (1217 AB) in Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76590186
1.15. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden naast op schrift gesteld, ook communicatie per e-mail of via het Account van Afnemer, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
1.16. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gemarkeerd is als vertrouwelijk, waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
1.17. Website: de website van Procademy, bereikbaar via het domein www.procademy.nl, alsmede bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte, alle door Procademy bevestigde Orders, alle werkzaamheden door Procademy en alle overeenkomsten tussen Afnemer en Procademy.
2.2. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Eventuele voorwaarden gesteld door de Afnemer zijn alleen bindend indien en voor zover deze door Procademy uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uit uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5. De administratie van Procademy is leidend, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
2.6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten en onderdelen geldt de volgende rangorde:
a. aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
b. geaccordeerde Offerte;
c. de verwerkersovereenkomst;
d. een eventuele service level agreement;
e. onderhavige Algemene Voorwaarden van Procademy.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle Offertes van Procademy zijn geldig tot de op de Offerte vermelde datum. Voor zover er geen datum is vermeld, is het aanbod 30 dagen na ontvangst geldig. Procademy is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Procademy daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Offerte binnen de voorgaande termijn wordt aanvaard, dan wel de aanvaarding na deze termijn  door Procademy bevestigd en/of Procademy de werkzaamheden voor Afnemer start.
3.2. Procademy is alleen gebonden aan een door een potentiële Afnemer gedane (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Procademy, indien Procademy de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert en de Overeenkomst tevens op deze manier tot stand komt.
3.3. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Procademy werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd en komt de Overeenkomst tevens tot stand. Dit geldt ook wanneer Afnemer Procademy verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.
3.4. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Procademy verstrekte gegevens.
3.5. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst 

4.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Procademy zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Dienst. Eventuele door Procademy bekendgemaakte (lever)termijnen zijn echter indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
4.2. Afnemer zal aan Procademy alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan Procademy alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Procademy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.3. Procademy heeft het recht om derden, zoals onderaannemers en subverwerkers, in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
4.4. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Procademy een aanbod doen. Procademy zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer. Procademy is nooit verplicht tot het verrichten van meerwerk als Afnemer daarom verzoekt.

Artikel 5. Gebruiksrecht voor de Diensten

5.1. Procademy verleent Afnemer voor de duur van de Overeenkomst en onder de voorwaarden van de Overeenkomst een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht tot gebruik van de Diensten.
5.2. Onder het gebruiksrecht in het vorige lid worden tevens alle toekomstige updates van het Platform verstaan.
5.3. Procademy zal Afnemer op diens verzoek na totstandkoming van de Overeenkomst voorzien van documentatie betreffende het gebruik van het Platform.

Artikel 6. Account

6.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, heeft Afnemer een Account nodig. Procademy zal in dat geval aan Afnemer logingegevens voor een administrator-Account ter beschikking stellen, waarmee Afnemer zelf Accounts voor Eindgebruikers kan aanmaken. Het wachtwoord kan aangepast worden. Het is de verantwoording van Afnemer dat hierbij altijd wordt gekozen voor een sterk wachtwoord. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van ‘twee-factor-authenticatie’.
6.2. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Afnemer en/of Eindgebruikers moeten de logingegevens geheimhouden.
6.3. Het gebruik van Accounts valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Afnemer. Procademy mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.
6.4. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord. Ook zal Afnemer direct melding maken bij Procademy, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 7. Gebruikersregels en notice-and-takedown

7.1. Afnemer garandeert dat de Dienst niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Dienst Materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Procademy smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.
7.2. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Procademy of (andere) klanten van Procademy. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Procademy, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Procademy of haar klanten hindert of schade toebrengt.
7.3. Indien Afnemer zich niet houdt aan de gebruiksregels zoals omschreven in lid 1 en lid 2 van dit artikel, heeft Procademy het recht op de Overeenkomst per direct te beëindigen, behoudens haar recht op aanvullende schadevergoeding. Afnemer heeft nimmer recht op vergoeding van schade ten gevolge van deze beëindiging van de Overeenkomst door Procademy.
7.4. Indien naar het oordeel van Procademy hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Procademy of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Procademy gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Procademy mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Afnemer.
7.5. Indien Procademy van oordeel is dat met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige Materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, mag Procademy het Account van Afnemer blokkeren en/of de betreffende Materialen verwijderen, zonder daarbij een back-up te hoeven maken. Procademy zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken en zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.
7.6. Procademy is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten, mits:
a. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
7.7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare Materialen, dan is Procademy gerechtigd hiervan aangifte te doen. Procademy kan hierbij de gegevens en alle relevante informatie over Afnemer en derden (waaronder klanten van Afnemer) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Procademy verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
7.8. Procademy zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Afnemer wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de gegevens dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
7.9. Afnemer vrijwaart en zal Procademy schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Afnemer, de klanten van Afnemer en/of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
7.10. Afnemer is jegens Procademy volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van diens Eindgebruikers en zal de voor de Eindgebruikers relevante gebruiksregels en bepalingen uit de Overeenkomst overeenkomen met de Eindgebruikers.

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud

8.1. Procademy zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren maar biedt hierover geen garanties tenzij Partijen anders zijn overeengekomen in een service level agreement.
8.2. Afnemer aanvaardt dat de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals Afnemer die aantreft op het moment van (op)levering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
8.3. Procademy zal zich inspannen om problemen/gebreken in het Platform te verhelpen. Procademy geeft echter geen garanties hieromtrent.
8.4. Afnemer dient zelf de inhoud van Opleidingsmaterialen te controleren. Procademy garandeert niet dat de Opleidingsmaterialen te allen tijde foutloos zijn.
8.5. Procademy heeft het recht om haar Platform of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Procademy spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.
8.6. In het geval dat Procademy van mening is dat een buitengebruikstelling van het Platform – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform, is zij gerechtigd het Platform per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. Procademy is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
8.7. Procademy mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Afnemer welkom, maar Procademy heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren.
8.8. Procademy streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens zeven (7) werkdagen van tevoren te melden dat updates met functionele wijzigingen zullen worden uitgevoerd. Afnemer kan in geen geval de oude versie van het Platform blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd, tenzij Procademy aangeeft dat de oude versie gebruikt kan blijven worden.
8.9. Het is mogelijk om maatwerkaanpassingen in het Platform door te voeren (zoals functionele en/of andere aanpassingen specifiek geconfigureerd, ontwikkeld of toegevoegd voor Afnemer). Procademy behoudt zich echter het recht voor om dergelijke maatwerkaanpassingen te weigeren, te verwerken in haar standaard-Diensten en/of aan andere klanten te leveren.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten en Opleidingscontent

9.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de (onderdelen van de) Dienst, inclusief het Platform en de door Procademy aangeleverde en in de Dienst opgenomen Opleidingscontent en alle Materialen, berusten en blijven berusten bij Procademy of diens licentiegevers.
9.2. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Dienst, tenzij Procademy hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of de Dienst naar haar aard bedoeld is voor Afnemer om wijzigingen in aan te brengen (zoals bepaalde Opleidingscontent).
9.3. Afnemer heeft geen recht op een kopie van de eventuele bronbestanden van het Platform, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.
9.4. Procademy kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Procademy dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te (laten) ontwijken of te (laten) verwijderen.
9.5. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.Opleidingscontent ontwikkeld door Afnemer
9.6. Afnemer heeft de mogelijkheid om via de Dienst zelf Opleidingscontent te ontwikkelen en/of te uploaden. Afnemer vrijwaart Procademy voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege deze Opleidingscontent zoals afkomstig van de Afnemer. De Intellectuele Eigendomsrechten op de door Afnemer ontwikkelde en geüploade Opleidingscontent, Materialen en data blijven te allen tijde berusten bij Afnemer (of diens licentienemers), tenzij Partijen uitdrukkelijk samen anders overeenkomen.
9.7. Partijen kunnen overeenkomen dat Procademy de door Afnemer ontwikkelde Opleidingscontent aan derden ter beschikking mag stellen, eventueel tegen een vergoeding. Afnemer verleent Procademy een exclusief, wereldwijd, overdraagbaar en sub-licentieerbaar recht op deze Opleidingscontent aan derden ter beschikking te stellen via de Dienst en naar eigen inzicht aan te passen, te verbeteren of aan te vullen. Partijen kunnen gezamenlijk nadere voorwaarden overeenkomen. Het voorgaande gebruiksrecht kan slechts worden ingetrokken of opgezegd door Afnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 12 kalendermaanden, ook indien de Overeenkomst tussen Partijen al reeds beëindigd is.Opleidingscontent ontwikkeld in opdracht van Procademy
9.8. Slechts indien Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen en/of Afnemer de Opleidingscontent in opdracht van Procademy ontwikkelt wordt de Opleidingscontent overgedragen aan Procademy en komen alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Opleidingscontent komen in dat geval toe aan Procademy. Afnemer gaat er in dat geval op voorhand mee akkoord om alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op door Afnemer aangeleverde Opleidingscontent op eerste verzoek van Procademy over te dragen aan Procademy en alle medewerking te verlenen aan de voor deze overdracht noodzakelijke handelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een akte van overdracht.
9.9. Voor zover een overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Opleidingscontent, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet mogelijk is of nog niet heeft plaatsgevonden, verleent Afnemer aan Procademy het wereldwijde, onbeperkte, niet-herroepbare, overdraagbare en eeuwigdurende recht om de Opleidingscontent te gebruiken, openbaar te maken, te exploiteren, aan te passen of op andere wijze naar eigen inzicht te gebruiken.
9.10. Afnemer draagt, indien Partijen de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Opleidingscontent naar Procademy overeenkomen,tevens al zijn persoonlijkheidsrechten (ook wel morele rechten) betreffende de door Afnemer aangeleverde Opleidingscontent over aan Procademy, voor zover deze rechten overdraagbaar zijn. Voor zover overdracht niet mogelijk is, doet Afnemer ten behoeve van Procademy afstand, voor zover rechtens toegestaan, van deze persoonlijkheidsrechten. Voor zover overdracht dan wel afstand van deze rechten niet mogelijk is, machtigt Afnemer hierbij Procademy exclusief om in zijn naam op te treden tegen elke schending van deze rechten. Procademy kan hierbij naar eigen inzicht handelen. Afnemer zal niet zelfstandig optreden tegen een schending van deze rechten.Overig
9.11. Het is Procademy toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie, promotie van de Opleidingscontent en/of publiciteit.
9.12. De bepalingen in dit artikel 9 (Intellectuele Eigendomsrechten en Opleidingscontent) blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 10. Ondersteuning

10.1. Procademy zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan in de Overeenkomst aangewezen contactpersonen bij Afnemer met betrekking tot vragen over de Dienst. Ondersteuning zal plaatsvinden tijdens Kantooruren.
10.2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren per e-mail (support@procademy.nl) en via de website (support.procademy.nl) bereikbaar is voor ondersteuning aan de tussen Partijen afgestemde vaste contactpersonen van Afnemer. Afnemer dient zelf ondersteuning te leveren aan diens Eindgebruikers. Procademy mag voorwaarden verbinden aan de technische kennis van de vaste contactpersoon van Afnemer.
10.3. Procademy streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.
10.4. Indien Afnemer een gebrek aan de Dienst meldt bij Procademy, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar is.

Artikel 11. Persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen

11.1. Afspraken over de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens door Procademy, worden geregeld in de verwerkersovereenkomst zoals opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. De Overeenkomst en de door Procademy gehanteerde prijzen en prijslijsten zijn in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.
12.2. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
12.4. Partijen leggen de voorgaande 2 leden beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt.
12.5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
12.6. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie die:
I. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende Partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
II. aan de ontvangende Partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
III. Schriftelijk door de andere Partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld; of
IV. de ontvangende Partij op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel de informatie deelt met een derde, mits de ontvangende Partij de verstrekkende informeert over de wettelijke verplichting of het gerechtelijke bevel en de verstrekkende Partij de mogelijkheid gunt om bezwaar, beroep of andere rechtsmiddelen in te stellen tegen de verstrekking van de betreffende informatie.

Artikel 13. Personeel en concurrentie

13.1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Procademy in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Procademy.
13.2. Onder werknemers van Procademy worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Procademy of van één van de aan Procademy gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar geleden in dienst van Procademy of van één van de aan Procademy gelieerde ondernemingen waren.
13.3. Het staat Procademy vrij naast aan Afnemer ook aan derden te leveren, ook als dit concurrenten zijn van Afnemer. Procademy zal Vertrouwelijke Informatie van Afnemer nooit delen met andere potentiele afnemers van de Diensten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en overmacht

14.1. Procademy is jegens Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om Procademy ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
d. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;
e. redelijke en aantoonbare kosten de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.
14.2. De totale aansprakelijkheid van Procademy jegens Afnemer, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen Afnemer onder de Overeenkomst heeft betaald aan Procademy in de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 1.000.000,- op jaarbasis.
14.3. De aansprakelijkheid van Procademy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Procademy zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 30 dagen na ontdekking, en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Procademy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Procademy in staat is adequaat te reageren.
14.4. Elke beperking van aansprakelijkheid in de Overeenkomst komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Procademy dan wel schade door dood of lichamelijk letsel.
14.5. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
14.6. Afnemer vrijwaart Procademy voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Afnemer), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en de door Afnemer aangeleverde Opleidingscontent.
14.7. Indien Afnemer het in 13 (personeel en concurrentie) bepaalde schendt, is deze daarvoor zonder sommatie of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Procademy van € 25.000 (vijfentwintigduizend) per geval van schending. Deze boetebepaling doet geen afbreuk aan het recht van Procademy op volledige schadevergoeding van Afnemer.
14.8. Procademy kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Procademy kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
14.9. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, onbeschikbaarheid van personeel, brand en overstromingen.
14.10. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen.

Artikel 15. Vergoeding en betaling

15.1. Afnemer betaalt Procademy een vergoeding voor de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst. Bepaalde vergoedingen voor onderdelen van de Dienst (zoals ter beschikking gestelde Opleidingscontent) kunnen nader gespecifieerd zijn in het Platform.
15.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Procademy genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
15.3. Procademy mag de prijzen jaarlijks, gedurende de maand januari, conform de Dienstenprijsindex (DPI 6202 Computeradvisering) verhogen, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
15.4. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Procademy tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers stijgen.
15.5. Procademy zal de door Afnemer verschuldigde bedragen in beginsel vooraf aan Afnemer factureren.
15.6. Procademy mag elektronische facturen uitreiken aan het bij Procademy bekende e-mailadres van Afnemer. Afnemer gaat akkoord met deze wijze van facturatie.
15.7. De betaaltermijn is 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
15.8. Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer een korting, vergoeding of credits, zulks naar keuze van Procademy, ontvangt voor het verkopen of aanleveren van Opleidingscontent of Materialen. Procademy is bevoegd verschuldigde bedragen aan Afnemer te verrekenen met de eerstvolgende factuur aan Afnemer.
15.9. Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Procademy is dan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
15.10. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) - voor rekening van de Afnemer zijn.
15.11. Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Procademy uit welken hoofde dan ook of verplichtingen op te schorten, ongeacht de grond daarvoor. Procademy is gerechtigd de vorderingen van Afnemer op Procademy te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Procademy op Afnemer.

Artikel 16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1. Procademy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging via het Platform of per e-mail aan Afnemer.
16.2. Indien de bedoelde wijziging(en) (toepassing van) de Diensten dan wel de positie van Afnemer aanzienlijk negatief beïnvloedt, kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Procademy is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat.
16.3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Afnemer, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 17. Duur en einde van de overeenkomst

17.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en dat deze telkens stilzwijgende wordt verlengd met eenzelfde termijn en Schriftelijk opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden tegen het einde van deze termijn.
17.2. Voor een Overeenkomst voor een eenmalige opdracht geldt dat deze voortduurt tot de voltooiing van de Overeenkomst. Elke Partij mag de Overeenkomst op elk en per direct moment opschorten of Schriftelijk opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. de andere Partij failliet is verklaard;
b. de andere Partij surseance van betaling is verleend;
c. de onderneming van de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd;
d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de andere Partij.
17.3. Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Procademy, dan is Procademy gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of per direct op te zeggen, zonder dat Afnemer hierdoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
17.4. Afnemer ziet uitdrukkelijk af van zijn recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
17.5. De in de Overeenkomst opgenomen bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst te blijven bestaan, blijven ook na beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 18. Overige

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Procademy gevestigd is, met dien verstande dat Procademy gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.
18.3. Alle rechtsvorderingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen Partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Dit artikel laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van Procademy onverlet.
18.4. Afnemer geeft Procademy bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Procademy zal Afnemer berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden. 

Bijlage 1. Verwerkersovereenkomst

Artikel 1. Algemeen

1.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan Procademy persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Afnemer. Tenzij anders overeengekomen dient deze bijlage in een zodanig geval als verwerkersovereenkomst. Indien er tussen Partijen een afzonderlijke verwerkersovereenkomst wordt gesloten, treedt deze in plaats van deze bijlage.
1.2 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, moet Afnemer worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke indien zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Procademy moet als verwerker worden aangemerkt, daar zij ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerkt.
1.3 Alle begrippen in deze bijlage die gedefinieerd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”), hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Procademy zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van Afnemer worden bepaald. Het is Procademy toegestaan om de gegevens in geanonimiseerde vorm voor analyse- en kwaliteitsdoeleinden te gebruiken.
2.2. De doeleinden van de verwerking, evenals de categorieën betrokkenen en de soorten persoonsgegevens die bij de levering van de Diensten worden verwerkt, zijn nader beschreven in Bijlage 2.
2.3 Procademy heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Procademy neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen van Partijen

3.1 Partijen zullen ieder zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de AVG.
3.2 Procademy zal Afnemer, op diens uitdrukkelijke verzoek, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande de naleving van de verplichtingen uit deze bijlage.
3.3 De verplichtingen van Procademy die uit deze bijlage voortvloeien, gelden ook voor personen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Procademy, waaronder werknemers in de breedste zin van het woord.
3.4 Afnemer garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Procademy tegen alle claims van derden die hiermee verband houden.
3.5 Procademy zal Afnemer ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit wettelijk verplicht zijn. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Afnemer.
3.6 Procademy zal Afnemer onverwijld informeren indien een instructie van Afnemer naar mening van Procademy in strijd is met de AVG.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Procademy mag persoonsgegevens verwerking in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Doorgifte naar landen buiten de Eer is eveneens toegestaan, mits hierbij de voorschriften uit de AVG in acht worden genomen.
4.2 Procademy zal Afnemer, op diens uitdrukkelijke verzoek, informeren over het land of de landen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 5. Inschakelen van subverwerkers

5.1 Afnemer geeft Procademy toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden (hierna: “subverwerkers”), met inachtneming van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Een actueel overzicht van subverwerkers is te vinden in Bijlage 3.
5.2 Indien Procademy voornemens is een nieuwe subverwerker in te schakelen, zal zij Afnemer daarover schriftelijk informeren. Afnemer heeft het recht om tegen de inschakeling van nieuwe subverwerker(s) binnen twee (2) weken na kennisgeving schriftelijk bezwaar te maken. Als Afnemer niet binnen deze periode bezwaar maakt, wordt zij geacht in te stemmen met het inschakelen van de nieuwe subverwerker(s).
5.3 Indien Afnemer bezwaar maakt tegen het inschakelen van een subverwerker, is Procademy mogelijk niet in staat om de Diensten volledig te (blijven) leveren. Partijen zullen in een zodanig geval in overleg treden om tot een passende oplossing te komen. Indien Partijen geen oplossing kunnen vinden, heeft Procademy het recht om de subverwerker alsnog in te schakelen en heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de nieuwe subverwerker wordt ingeschakeld.
5.4 Procademy zorgt ervoor dat ingeschakelde subverwerkers dezelfde of vergelijkbare verplichtingen op zicht nemen als tussen Afnemer en Procademy zijn overeengekomen in deze bijlage. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is Procademy zelf jegens Afnemer aansprakelijk alsof zij de fouten zelf heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Procademy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
6.2 Afnemer stelt enkel persoonsgegevens aan Procademy beschikbaar indien hij zich ervan heeft verzekerd dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
6.3 Hoewel Procademy zich maximaal inspant om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, kan Procademy er niet voor instaan dat de genomen beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn
6.4 Het is Verwerkingsverantwoordelijke bekend dat de Diensten van Verwerker niet zijn bedoeld om het nationaal identificatienummer ingevolge artikel 87 van de AVG te verwerken en evenmin om persoonsgegevens te verwerken die op grond van artikel 9 en 10 worden aangemerkt als bijzonder gevoelig. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker dan ook niet dergelijke gegevens verstrekken, of instructie geven tot verwerking van deze gegevens.

Artikel 7. Datalekken

7.1 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ook wel “datalek”) aan de relevante toezichthouder en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Om Afnemer in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, stelt Procademy de Afnemer zonder onredelijke vertraging op de hoogte in het geval van een datalek.
7.2 De meldplicht van Procademy aan Afnemer behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Procademy, de in artikel 33 lid 3 AVG bedoelde informatie. Indien Procademy niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal zij deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en ter beschikking stellen aan Afnemer.
7.3 Indien de wet- en regelgeving dit vereist, zal Procademy meewerken aan het informeren van de relevante toezichthouders en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

8.1 In het geval dat een betrokkene een van zijn of haar wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Procademy, zal Procademy dit verzoek doorsturen aan Afnemer. Afnemer zal vervolgens zorgdragen voor de afhandeling van het verzoek. Procademy mag de betrokkene van het doorzenden van het verzoek de hoogte stellen.
8.2 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn of haar wettelijke rechten richt aan Afnemer zal Procademy, indien Afnemer dit verlangt, redelijke medewerking verlenen indien Afnemer het verzoek niet zelfstandig af kan handelen. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Op alle persoonsgegevens die Procademy van Afnemer ontvangt of die Procademy zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
9.2 De in het vorige lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Afnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Auditrechten

10.1 Afnemer heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Procademy die voortvloeien uit deze bijlage. De kosten hiervoor, ook de redelijke kosten die Procademy maakt bij de audit, worden door Afnemer gedragen.
10.2 De in het vorige lid bedoelde audit krijgt alleen doorgang indien Afnemer de eventuele reeds aanwezige soortgelijke auditrapportages bij Procademy heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Afnemer geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een audit wordt gerechtvaardigd als de bij Procademy aanwezige rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze bijlage door Procademy.
10.3 Procademy zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen.
10.4 De door Afnemer geïnitieerde audit vindt niet eerder dan 4 weken na aankondiging door Afnemer plaats. Partijen zullen in overleg de exacte datum en het tijdstip van de audit vaststellen.
10.5 Afnemer zal maximaal eens per jaar een audit uitvoeren bij Procademy, tenzij er een concreet en aantoonbaar vermoeden is van niet-naleving van de afspraken in deze bijlage door Procademy.
10.6 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door Partijen gezamenlijk.

Artikel 11. Exit-regeling

11.1 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Procademy zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Afnemer, tenzij enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet, de persoonsgegevens van Afnemer die zijn opgeslagen op de systemen van Procademy (i) terugbezorgen aan de Afnemer, of (ii) zo spoedig mogelijk wissen.

Bijlage 2. Specificatie verwerkersovereenkomst

Inzage op aanvraag

Bijlage 3. Subverwerkers

Inzage op aanvraag

Downloaden
Downloaden Gebruiksvoorwaarden Procademy

Ervaar zelf alle voordelen van procademy

Start je demo